dnes je 22.5.2024

DPH expert pre podnikateľov
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe DPH expert pre podnikateľov sú spracované odborné profesijné informácie, ktoré riešia problematiku dane z pridanej hodnoty ako jednej z najpodstatnejších nepriamych daní. 

Online kniha DPH expert pre podnikateľov je určená všetkým, ktorí vykonávajú profesijné práce pre každú zdaniteľnú osobu v systéme DPH.  Teda pre každého kto vykonáva práce pre zdaniteľné osoby, ktorými sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie  činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane dosahujú príjmy. 

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i samotné znenie zákona o DPH. Jedinečnou pomôckou pre profesijnú prácu osoby, ktorá spracováva DPH pre zdaniteľnú osobu sú webináre otázok a odpovedí s daňovým poradcom, ktoré sa v rámci predplatného uskutočňujú každý mesiac. 

POZOR! Od 1.1.2024 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z pridanej hodnoty - jedná sa o zákon č. 530/2023 Z.z. a zákon č. 516/2022 Z.z.. 

Súčasťou predplatného online knihy je i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti daní.

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo je nové v online knihe?

 • Možnosť podania žiadosti o zrušenie registrácie pre daň u osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu z pohľadu DPH 
 • Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru 
 • Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba 
 • Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 
 • Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Náležitosti opravného dokladu 
 • Oprava základu dane 
 • Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty od 1. januára 2023
 • Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchodu
 • Uznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a podanie súhrnného výkazu
 • Dočasné skladovanie tovaru podliehajúceho DPH v tuzemsku v rámci jeho prepravy do iného členského štátu
 • Preprava tovaru podliehajúceho DPH do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
 • Dodanie tovaru podliehajúceho DPH v rámci reťazových transakcií
 • Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátu
 • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
 • Oslobodenie dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý je predmetom aj spotrebnej dane
 • Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie
 • Plánované zmeny v oblasti DPH 
 • Dôvody zavádzania povinností pre poskytovateľov platobných služieb zmena Smernice 2006/112/ES
 • Dôvody potreby zavedenia povinnosti poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platbou
 • Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb prostredníctvom smernice 2020/284
 • Vedenie záznamov poskytovateľov platobných služieb prostredníctvom smernice 2020/284
 • Nové kritériá nevymožiteľnosti pohľadávky po 1.1.2023
 • Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľa
 • Preddavok versus finančná zábezpeka

Čo nájdete v online knihe?

 • Právne predpisy a judikatúra k DPH
 • Registračná povinnosť 
 • Zdaniteľné obchody 
 • Miesto zdaniteľného obchodu 
 • Miesto dodania služby 
 • Daňová povinnosť 
 • Základ dane a sadzba dane 
 • Oslobodenie od dane 
 • Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom 
 • Odpočítanie dane 
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte 
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu 
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru 
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane 
 • Osobitná úprava uplatňovania dane 
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň 
 • Zrušenie registrácie 
 • Prenos daňovej povinnosti
 • Kontrolný výkaz
 • Súhrnný výkaz
 • Daňové priznanie k DPH

 

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti dane z pridanej hodnoty,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.
Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., pôsobí na Katedre financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborne sa orientuje predovšetkým v nepriamych daniach - DPH, spotrebné a environmentálne dane. V roku 2011 úspešne obhájil dizertačnú prácu a v roku 2020 habilitačnú. Výsledky výskumu publikuje doma aj v zahraničí. Participuje ako spoluriešiteľ na riešení viacerých projektov.

Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca
Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR

Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike. Venuje sa poradenským službám v oblasti DPH, korporátnej dane, účtovného poradenstva, transakčného poradenstva a M&A projektov, najmä v sektoroch nehnuteľností, maloobchodu, informačných technologií, automobilového a výrobného priemyslu, služieb v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

 
 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV